ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

Με απόφαση του Φορέα Ιπποδρομιών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 84 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), καθορίζεται το ύψος των επάθλων ανά ιπποδρομία, καθώς και ο τρόπος κατανομής του επάθλου μεταξύ του νικητή και των αμειβόμενων ίππων αλλά και μεταξύ των δικαιούχων του επάθλου.

 

Με την παρούσα απόφασή του, η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του, ο Φορέας Ιπποδρομιών καθορίζει τα παραπάνω θέματα. Η συμμετοχή κάθε προσώπου, φυσικού ή νομικού, στις ιπποδρομίες σημαίνει την από μέρους του ανεπιφύλακτη αποδοχή των προβλέψεων της Πολιτικής Επάθλων. Η Πολιτική Επάθλων μπορεί να τροποποιηθεί -οποτεδήποτε - με απόφαση του Φορέα Ιπποδρομιών. Ορισμός Επάθλων

 1. Έπαθλο Ιπποδρομίας είναι το ποσό που αναγράφεται στο Επίσημο Ημερήσιο Πρόγραμμα των ιπποδρομιών το οποίο καθορίζεται αποκλειστικά από τον Φορέα Ιπποδρομιών και διανέμεται απευθείας στους δικαιούχους. Το ποσό του Επάθλου βαρύνει το λογαριασμό επάθλων. Δικαιούχοι Επάθλου είναι ο ιδιοκτήτης, o προπονητής και o αναβάτης του νικητή (1η θέση) και των ίππων που καταλαμβάνουν τη 2η, 3η και 4η θέση μιας ιπποδρομίας, εξαιρέσει των περιπτώσεων που αναφέρονται στον όρο 5 της «Κατανομής Επάθλων». Σε κάθε περίπτωση το έπαθλο καταβάλλεται στο σύνολό του στις ιπποδρομίες στην εκκίνηση των οποίων συμμετέχουν 7 τουλάχιστον ίπποι.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του κεφαλαίου με τίτλο «Κατανομή Επάθλων», δικαιούχοι Επάθλου είναι και ο ιδιοκτήτης, o προπονητής και o αναβάτης των ίππων που καταλαμβάνουν τη 5η , 6η και 7η θέση μιας ιπποδρομίας.

 1. Έπαθλο Ελληνικού Ίππου είναι το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί του μέρους του Επάθλου Ιπποδρομίας που αναλογεί στη νίκη ή στην 2η, 3η, 4η, θέση. Το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται σε 20%για τους διετείς ίππους, 17% για τους τριετείς και 15% για 4ετείς και άνω. Το εν λόγω έπαθλο καταβάλλεται επιπλέον του Επάθλου Ιπποδρομίας. Ως δικαιούχος του Επάθλου Ελληνικού Ίππουθεωρείται ο ιδιοκτήτης κατά 50% και ο ιπποπαραγωγός κατά 50% ελληνικού ίππου ή ίππου που εξομοιώνεται με ελληνικό (όπως αυτός ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις), μόνο στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος ίππος τερματίζει πρώτος ή στη 2η, 3η ή 4η θέση μιας ιπποδρομίας. Το ποσό του Επάθλου Ελληνικού Ίππου βαρύνει το λογαριασμό επάθλων. Για παράδειγμα, εάν το έπαθλο είναι €5.000 τότε το ποσό που αντιστοιχεί στην 1η θέση είναι €5.000 Χ 73% = €3.650. Εάν την 1η αυτή θέση κατέλαβε ελληνικός ίππος 2ετής τότε δικαιούται 20% επιπλέον, ήτοι €730 επιπλέον των €3.650. Το ποσό των €730 κατανέμεται ισόποσα στον ιδιοκτήτη και στον ιπποπαραγωγό του ίππου, δηλαδή €365 σε καθένα. Το Έπαθλο Ελληνικού Ίππου δεν καταβάλλεται σε ιπποδρομίες των οποίων οι όροι επιτρέπουν τη συμμετοχή μόνο ελληνικών ίππων.

Κατανομή Επάθλων

 1. Το Έπαθλο κατανέμεται στο νικητή και στους ίππους που καταλαμβάνουν τη 2η, 3η και 4η θέση, ως εξής:

ΙΠΠΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΑΒΑΤΗΣ

1η ΘΕΣΗ 73,0% 78,5% 17,0% 4,5%

2η ΘΕΣΗ 14,0% 80,5% 15,0% 4,5%

3η ΘΕΣΗ 9,0% 80,5% 15,0% 4,5%

4ηΘΕΣΗ 4,0% 80,5% 15,0% 4,5%

 1. Στις ιπποδρομίες, στις οποίες συμμετέχουν επτά (7) και περισσότεροι ίπποι, δικαιούται επάθλου με την προϋπόθεση του εύρους των συμμετοχών της παραγράφου 5 και ο ίππος που καταλαμβάνει την 5η θέση, 2%, την 6η θέση, 1,8% και την 7η, 1,5%, εκτός αν κατέλαβαν τις 2 τελευταίες θέσεις,οπότε δεν δικαιούνται επάθλου.

ΙΠΠΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΑΒΑΤΗΣ

5ηΘΕΣΗ 2,0% 80,5% 15,0% 4,5%

6ηΘΕΣΗ 1,8% 80,5% 15,0% 4,5%

7ηΘΕΣΗ 1,5% 80,5% 15,0% 4,5%

 1. Οι ίπποι λαμβάνουν μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην θέση που κατέλαβαν και δεν συμμετέχουν στα ποσά που αντιστοιχούν σε επόμενες θέσεις (2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η)στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ίπποι που κατέλαβαν αυτές τις θέσεις.
 2. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης σε οποιαδήποτε θέση, κάθε ίππος δικαιούται το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των αμειβόμενων θέσεων (συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση του νικητή ίππου) των ίππων που αφίχθηκαν ταυτόχρονα, με τον αριθμό αυτών. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης σε οποιαδήποτε θέση, κάθε δικαιούχος επάθλου (ιδιοκτήτης,προπονητής, ιπποπαραγωγός, αναβάτης) δικαιούται το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των αμειβόμενων θέσεων (συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση του νικητή ίππου)των ίππων που αφίχθηκαν ταυτόχρονα με τον αριθμό αυτών.
 3. Όλα τα Έπαθλα, συμπεριλαμβανομένου και του Επάθλου Ελληνικού Ίππου, μειώνονται ανά θέση,σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:α) Στην περίπτωση walk-over (ΓΟΥΟΚ ΟΒΕΡ), δηλαδή όταν η κούρσα διεξάγεται με ένα μόνο άλογο, ο νικητής ίππος δικαιούται το 50% του αθροίσματος του Επάθλου και του Επάθλου Ελληνικού Ίππου (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση) που έχει προκηρυχθεί για τη συγκεκριμένη ιπποδρομία και αναλογεί στην πρώτη θέση.

β) Σύμφωνα με τον αριθμό των ίππων που συμμετέχουν σε μία ιπποδρομία. Ειδικότερα:

 1. a. Για συμμετοχή 6 ίππων θα υπάρχει μείωση 15% στα έπαθλα και θα δικαιούνται

επάθλου ο 1ος, 2ος, 3ος και ο 4ος της άφιξης

 1. b. Για συμμετοχή 5 ίππων θα υπάρχει μείωση 20% στα έπαθλα και θα δικαιούνται επάθλου ο 1ος, 2ος και ο 3ος της άφιξης
 2. c. Για συμμετοχή 4 ίππων θα υπάρχει μείωση 25% στα έπαθλα και θα δικαιούνται επάθλου ο 1ος και ο 2ος της άφιξης
 3. d. Για συμμετοχή 3 ίππων θα υπάρχει μείωση 30% στα έπαθλα και θα δικαιούνται επάθλου ο 1ος και ο 2ος της άφιξης
 4. e. Για συμμετοχή 2 ίππων θα υπάρχει μείωση 35% στα έπαθλα και θα δικαιούται επάθλου ο 1ος της άφιξης.
 5. f. Για συμμετοχή 1 ίππου, θα ισχύει η διάταξη για την περίπτωση ΓΟΥΟΚ ΟΒΕΡ

γ) Οι μειώσεις εφαρμόζονται και στις Κύριες Ιπποδρομίες.

Καταβολή Επάθλου

 1. Ο Φορέας Ιπποδρομιών δύναται να μην καταβάλει το ποσό του επάθλου σε περίπτωση που διαπιστωθούν φαινόμενα δολιότητας ή κακής πίστης από τους συμμετέχοντες.
 2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα Ιπποδρομιών καταχωρούν όλα τα έπαθλα στα λογιστικά αρχεία που τηρούνται στο λογιστικό σύστημα του. Τα αρχεία τηρούνται διακεκριμένα για κάθε μέλος των Ιπποδρομιακών τάξεων ήτοι διακεκριμένα για κάθε ένα ιδιοκτήτη, προπονητή, αναβάτη και ιπποπαραγωγό εφόσον είναι δικαιούχοι επάθλων. Η καταχώρηση των επάθλων διενεργείται με παραστατικό που εκδίδει ο Φορέας Ιπποδρομιών για λογαριασμό του εκάστοτε δικαιούχου(αυτοτιμολόγηση) μετά τη λήψη από το Φορέα Ιπποδρομιών των εγγράφων αποτελεσμάτων των ελέγχων φαρμακοδιέγερσης των ίππων.
 3. Η καταβολή των επάθλων γίνεται απευθείας στους άμεσα δικαιούχους του επάθλου (ιδιοκτήτες,αναβάτες, προπονητές, ιπποπαραγωγούς).
 4. Τα αποτελέσματα των ελέγχων φαρμακοδιέγερσης στους οποίους υποβλήθηκαν οι ίπποι ανακοινώνονται από το εργαστήριο στο Φορέα Ιπποδρομιών εγγράφως, με μέριμνα της Φ.Ε.Ε.
 5. Τα έγγραφα της παραγράφου 4 αποτελούν επίσημα δικαιολογητικά για τα προς έκδοση παραστατικά των επάθλων. Ο Φορέας Ιπποδρομιών δύναται να καταβάλει τα έπαθλα στους δικαιούχους και πριν τα αποτελέσματα των αναλύσεων των βιολογικών υλικών μόνο για όσα άλογα δεν συμμετείχαν στη διαδικασία λήψεως βιολογικών υλικών.
 6. Εάν υπάρχει εκκρεμής ένσταση ή έφεση ή αίτηση ακύρωσης ή αναθεώρησης για οποιοδήποτε έπαθλο, αυτό παρακρατείται μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση της υπόθεσης σύμφωνα με τον Κώδικα Ιπποδρομιών και την αποστολή στο Φορέα Ιπποδρομιών από το αρμόδιο τμήμα της Φ.Ε.Ε. σχετικής βεβαίωσης.

Στην περίπτωση οφειλών των δικαιούχων των επάθλων προς το Φορέα Ιπποδρομιών, ο Φορέας Ιπποδρομιών δύναται να παρακρατεί τις οφειλές από το έπαθλο, μέχρις αυτές να εξοφληθούν ολοσχερώς.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter