ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ι.Δ.Ι.Ε

Σήμερα την 26η Μαρτίου και ώρα 17:00 συνεκλήθη Γενική Συνέλευση με θέμα την εκλογή των εκπροσώπων της ΕΙΔΙΕ στο ΔΣ της ΦΕΕ. Το ΔΣ της ΕΙΔΙΕ ομόφωνα αποφάσισε να προτείνει στην Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από το καταστατικό της ΕΙΔΙΕ στο άρθρο 17, την εκπροσώπησή της στο

νέο ΔΣ της ΦΕΕ ως εξής: Τακτικό μέλος – Πρόεδρος ΕΙΔΙΕ Μάριος Κουτσομύτης Αναπληρωματικό μέλος – Αντιπρόεδρος ΕΙΔΙΕ Νικόλαος Κουτσουβέλης Την πρόταση του ΔΣ αποδέχθηκε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετείχε η συντριπτική πλειοψηφία (85% των τακτικών μελών) και αφού δεν υπεβλήθη καμία άλλη υποψηφιότητα, λύθηκε η συνεδρίαση.

Για το Δ.Σ της ΕΙΔΙΕ

Ο Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Δημητρόπουλος

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter