Αποφάσεις του Δ.Σ Φ.Ε.Ε - 25/4/19

  1. Σήμερα 25.04.2019, ώρα 12:00 π.μ στην αίθουσα της Φ.Ε.Ε στον Ιππόδρομο, συνήλθε σε συνεδρίαση το νέο Δ.Σ της Φ.Ε.Ε που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/220389/7093/1736/241 απόφαση του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 22/2019 τ.ΥΟΔΔ), με θέμα την συγκρότηση σε Σώμα.

Μετά τη διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας για τις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα όπου εξελέγησαν παμψηφεί οι υποψήφιοι, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε συγκροτείται ως ακολούθως :

Πρόεδρος : Ασπασία Ράλλη

Αντιπρόεδρος : Γεώργιος Παρθένης

Γενικός Γραμματέας : Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος

Τακτικά μέλη

Σκρεπετός Κοσμάς, Ντατσόπουλος Ιωάννης, Φωκάς Σπυρίδων, Χριστοφόρου Οδυσσέας, Χειμάρας Σπυρίδων, Κουτσομύτης Μάριος, Καρακάσης Διονύσιος, Ηλιοπούλου Ελισάβετ

Αναπληρωματικά μέλη

Ζαννή Μαρία – Βαρβάρα, Χατζοπούλου Αικατερίνη, Ντεγιάννης Χρήστος, Ρούσσης Σωτήριος, Βέρρα Αναστασία, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Σκούρας Γεώργιος, Μαρκουλάκης Εμμανουήλ, Κουτσουβέλης Νικόλαος, Τσαούσογλου – Κυριακού Χρυσάνθη, Γιατζίδης Αιμίλιος

  1. Στη συνέχεια μετά την συγκρότηση του Δ.Σ σε Σώμα, σε νέα συνεδρίασή του στις 13:00, αποφάσισε ομόφωνα:

    α.        Την ανανέωση για το έτος 2019 των αδειών όλων των Προπονητών με την εξαίρεση των αδειών των Προπονητών κ.κ. Π. Καστρινού και Ν. Δέρβη, οι άδειες των οποίων ανανεώθηκαν μέχρι 30.06.2019, οπότε και θα επανεξεταστεί το ζήτημα της περαιτέρω        ανανέωσής τους.

    β.        Την απάλειψη της τεθείσας, με την 6/27.07.2018 (θέμα 6ο) απόφαση του Δ.Σ της Φ.Ε.Ε, προϋπόθεσης για την επαναχορήγηση της άδειας Προπονητή στον κ. Χρήστο Σταύρου και την άμεση εκτέλεση από 25.4.2019, της ως άνω απόφασης επαναχορήγησης της άδειας Προπονητή στον κ. Χρ. Σταύρου.

    γ.        Την ανανέωση της ισχύος των Γενικών Διατάξεων για το έτος 2019 με όλες τις τροποποιήσεις, όπως αυτές ισχύουν νομίμως μέχρι σήμερα, και μέχρι την έκδοση νέων Γενικών Διατάξεων.

    δ.        Τον ορισμό από 25.4.2019 :

-              της Επιτροπής Ιπποδρομιών

   Τακτικά Μέλη: Σπασσώφ Σέργιος, Μαλτέζος Ανδρέας, Τσακάλης Ιωάννης

   Αναπληρωματικά Μέλη: Τούζιος Γεώργιος, Κατσούρας Νικόλαος, Λουκόπουλος Νεκτάριος

-              των Ελλανοδικών

  Τακτικοί Ελλανοδίκες: Σπασσώφ Πατρίκ, Μελισσάκης Χρήστος, Γαλάνης Τέλης

  Αναπληρωματικοί Ελλανοδίκες: Καμπάς Ιωάννης, Λύμπουρας Χρήστος, Αϊβαζόγλου Ευγένιος

-              του Ιπποδρομιάρχη : Κοτλιδάς Χρήστος

-              των λοιπών Τεχνικών Επιτετραμμένων

    ε.        i. Την ανάθεση στο μέλος του Δ.Σ κ. Κοσμά Σκρεπετό καθηκόντων Εντεταλμένου Συμβούλου για την άσκηση εποπτείας όσον αφορά στον έλεγχο της τήρησης των τεχνικών κανόνων οργάνωσης και διεξαγωγής των ιπποδρομιών, του Κ.Ι και των Γ.Δ.

  1. Στον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ της Φ.Ε.Ε κ. Κ. Αλεξόπουλο, την άσκηση εποπτείας για την ενημέρωση του Δ.Σ της Φ.Ε.Ε όσον αφορά στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και του προσωπικού της Φ.Ε.Ε.

Η άσκηση των ως άνω καθηκόντων δεν υποκαθιστά τους εποπτευόμενους στην άσκηση των εκ του Νόμου, του Κ.Ι και των Γ.Δ καθηκόντων τους.

    στ. Την ανάθεση στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ κ. Γεώργιο Παρθένη και στα μέλη του Δ.Σ κ.κ. Σπ. Φωκά, Κ. Σκρεπετό και Σπ. Χειμάρα του έργου της σύνταξης σχεδίου νέου Κώδικα Ιπποδρομιών και Γενικών Διατάξεων και την υποβολή τους προς διαβούλευση και έγκριση από το Δ.Σ της Φ.Ε.Ε.

    ζ. Τον ορισμό Επιτροπής του άρθρου 167 του Κ.Ι συγκροτούμενης από : (α) τον εκάστοτε Διευθυντή ή επιστημονικά υπεύθυνο του Εργαστηρίου Ελέγχου φαρμακοδιέγερσης που διενεργεί τις αναλύσεις, (β) τον Κτηνίατρο κ. Γ. Κώτσικο και (γ) τον Κτηνίατρο Ν. Αρβανίτη

    η.        Τον ορισμό για το έτος 2019 της Επιτροπής για τη διενέργεια εκτάκτων δειγματοληψιών, συγκροτούμενης από: (α) τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ κ. Γ. Παρθένη, (β) το μέλος του Δ.Σ κ. Γ. Ντατσόπουλο και (γ) το Μέλος της Ε.Ι κ. Σ. Σπασσώφ.

    θ.        Την παροχή εξουσιοδότησης στην Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ για την σύναψη σύμβασης χρησιδανείου με την "ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε" για την στέγαση των Υπηρεσιών της Φ.Ε.Ε στον 4ο όροφο του GRAND STAND του Ιπποδρόμου

                                                Για το Δ.Σ της Φ.Ε.Ε

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ασπασία Ράλλη           Γεώργιος Παρθένης           Κων/νος Αλεξόπουλος

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter