Αφαίρεση της άδειας αναβάτη Π. Κεράτσα

Η Επιτροπή Ιπποδρομιών, κατόπιν παραπομπής σε αυτήν από τους κκ. Ελλανοδίκες προς περαιτέρω κρίση της υπόθεσης σχετικά με την φερόμενη διάπραξη από τον αναβάτη Π. Κεράτσα του πειθαρχικού παραπτώματος του άρθρου 2 παράγραφος 7 του ποινολογίου του Κώδικα Ιπποδρομιών (ανεπαρκής ίππευση με

συνέπεια την αλλοίωση αποτελέσματος) κατά την ίππευσή του ίππου ΜΟΥΝΕΕΜΠ(IRE) στην 7η Ιπποδρομία της 21/07/2019, κάλεσε προς ακρόαση ενώπιον της τον προπονητή του ίππου κ. Γ. Καμούτση, όσο και τον εν λόγω αναβάτη, προκειμένου να παράσχουν εξηγήσεις.

Ο Προπονητής ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής ότι ο Αναβάτης δεν ακολούθησε τις οδηγίες που του είχε δώσει, ήτοι να βρεθεί μαζί με τους πρώτους δύο ίππους. Επίσης, χαρακτήρισε την συνολική ίππευσή του ως απαράδεκτη. Επεσήμανε δε ότι ο αναβάτης κατά το τελευταίο τμήμα της διαδρομής, ενώ διαφαινόταν ξεκάθαρα ότι ο ίππος μπορούσε να διακριθεί και να κατακτήσει ακόμη και την 2η θέση, δεν κατέβαλε την παραμικρή προσπάθεια να τον πιέσει. Τέλος, δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής ότι η ιδιοκτήτρια του Στάβλου κα. Κύρκου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του μετά το πέρας της Ιπποδρομίας του ζήτησε να τερματιστεί άμεσα η οποιαδήποτε συνεργασία του στάβλου με τον αναβάτη Π. Κεράτσα (για όλα τα ανωτέρω ίδετε αναλυτικά την από 28.07.2019 ανομωτί κατάθεσή του Προπονητή ενώπιον της Επιτροπής).

Ο αναβάτης παραδέχθηκε πλήρως ενώπιον της Επιτροπής ότι η ίππευση του ήταν ανεπαρκής και ότι συνεπεία αυτής προκλήθηκε αλλοίωση αποτελέσματος. Προσπάθησε δε να δικαιολογηθεί, αναφέροντας ότι η μειωμένη απόδοσή του οφείλεται στην απογοήτευση που ένιωσε από το γεγονός ότι ο ίππος είχε χάσει αρκετό έδαφος και είχε μείνει πίσω μετά από μια μικρή παρενόχληση που υπέστη στην αρχή της ιπποδρομίας (για όλα τα ανωτέρω ίδετε αναλυτικά την από 28.07.2019 έκθεση παροχής εξηγήσεων του αναβάτη ενώπιον της Επιτροπής).

Η Επιτροπή Ιπποδρομιών κατόπιν της ανωτέρω ακροαματικής διαδικασίας, της επισκόπησης των γραπτών οδηγιών του προπονητή και της επανειλημμένης και ενδελεχούς μελέτης της ίππευσης του αναβάτη από το βίντεο της υπό κρίση Ιπποδρομίας, απορρίπτει τους ισχυρισμούς του τελευταίου, συντασσόμενη πλήρως με την απόφαση των κκ. Ελλανοδικών.

Ειδικότερα, κατά την κρίση της Επιτροπής προέκυψαν τα κάτωθι:

Ο αναβάτης Π. Κεράτσας χωρίς προφανή αιτιολογία, δεν ακολούθησε τις οδηγίες διαδρομής που του είχαν δοθεί από τον Προπονητή και ίππευσε ανεπαρκώς τον ίππο ΜΟΥΝΕΕΜΠ(IRE) στην 7η Ιπποδρομία της 21/07/2019. Ειδικότερα, ο αναβάτης στα πρώτα μέτρα της διαδρομής δεν κατέβαλε καταφανώς τις δέουσες προσπάθειες που συνάδουν με τον εγνωσμένο δυναμισμό του, προκειμένου να τηρήσει τις οδηγίες διαδρομής του Προπονητή του και να βρεθεί με τους πρώτους ίππους. Επίσης, παρά το γεγονός ότι ο ίππος του είχε μείνει αρκετά πίσω, καθυστέρησε να τον προωθήσει και δεν ξεκίνησε τις προσπάθειες του παρά μόνον όταν μπήκε στην τελική ευθεία. Στο σημείο αυτό, ενώ ο ίππος φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στην πίεση και αρχίζει να επιταχύνει καλύπτοντας έδαφος έναντι των αντιπάλων του, περνώντας το ύψος των 150μ. και πλησιάζοντας τον τέταρτο ίππο, ο αναβάτης φαίνεται ξεκάθαρα ότι χαλαρώνει τις προσπάθειες του (πίεση και χρήση μαστιγίου). Στην συνέχεια λίγο πριν το ύψος των 100μ. εμφανίζεται να τις σταματάει και κρατώντας με το δεξί του χέρι τα ηνία περιορίζει τον ίππο και τον υποχρεώνει να έχει στραμμένη την κεφαλή του αριστερά, στερώντας του κατά αυτό τον τρόπο την δυνατότητα να καλπάσει ελεύθερα. Επιπλέον στα τελευταία μέτρα διαφαίνεται ξεκάθαρα από το βίντεο της ιπποδρομίας ότι ο αναβάτης προφασίζεται απλά ότι πιέζει τον ίππο του, τερματίζοντας σε απόσταση μισού μήκους από τον τέταρτο. Συνεπεία δε της ανωτέρω συμπεριφοράς του, ο ίππος ΜΟΥΝΕΕΜΠ δεν μπόρεσε να αποδώσει τα αναμενόμενα, κάτι που οδήγησε σε αλλοίωση του τελικού αποτελέσματος κατάταξης των ίππων της ιπποδρομίας.

Μετά ταύτα η Επιτροπή Ιπποδρομιών αποφαίνεται ότι έχει αποδειχθεί πλήρως η διάπραξη του πειθαρχικού παραπτώματος του άρθρου 2 παράγραφος 7 του ποινολογίου του Κώδικα Ιπποδρομιών από τον αναβάτη Π. Κεράτσα.

Συγχρόνως, από την επισκόπηση της καρτέλας του αναβάτη, που τηρείται στο τμήμα μητρώου και ποινολογίου της ΦΕΕ, προκύπτει ότι ο Π. Κεράτσας, έχει υποπέσει κατά το παρελθόν σε πλήθος σοβαρών πειθαρχικών και αγωνιστικών παραπτωμάτων. Από τον Μάιο δε του 2019, όταν και επανεκκίνησαν οι ιπποδρομίες, παρά τις συνεχείς συστάσεις που του έγιναν από τους κκ Ελλανοδίκες όσο και από την ίδια την Επιτροπή Ιπποδρομιών, συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό να διαπράττει σοβαρές πειθαρχικές

παραβάσεις, τόσο σε σχέση με την μη τήρηση των κανόνων που αφορούν το αγωνιστικό σκέλος των ιπποδρομιών (π.χ. μη τήρηση των κιλών της προζύγισης, επανειλημμένη και κατάφωρη μη συμμόρφωση με τους κανόνες του Κώδικα Ιπποδρομιών και των Γενικών Διατάξεων για την σύννομη χρήση του μαστιγίου, συνεχείς επικίνδυνες ιππεύσεις με σοβαρές παρενoχλήσεις έτερων ίππων, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των λοιπών αναβατών και των εμπλεκομένων ίππων), όσο και σε σχέση με ζητήματα εν γένει πειθαρχίας. Η εν λόγω συμπεριφορά του ανωτέρω αναβάτη εκφεύγει αυτής της μέσης, αναμενόμενης παρατυπίας ή παραβατικότητας και καταδεικνύει την αδυναμία συμμόρφωσης αυτού με τους κανόνες του Κώδικα Ιπποδρομιών και των Γενικών Διατάξεων, καθώς και γενικότερα με τους κανόνες του ευ-αγωνίζεσθαι.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους η Επιτροπή Ιπποδρομιών μεταρρυθμίζει την ποινή αποκλεισμού των είκοσι (20) ιπποδρομιακών ημερών και του χρηματικού προστίμου εννιακοσίων (900) Ευρώ, που επέβαλαν στον αναβάτη Π. Κεράτσα οι κκ Ελλανοδίκες, τιμωρώντας αυτόν με αφαίρεση της άδειας αναβάτη για δέκα (10) μήνες.

Γίνεται μνεία ότι η απόφαση της Επιτροπής Ιπποδρομιών ελήφθη ομόφωνα.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημέρα κοινοποιήσεώς τους/παραλαβής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Ως κοινοποίηση νοείται σε κάθε περίπτωση και η ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της Φιλίππου Ενώσεως μετά την οποία εκκινεί η ως άνω προθεσμία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΣΕΡ. ΣΠΑΣΣΩΦ – ΑΝ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ – Ι. ΤΣΑΚΑΛΗΣ

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter