ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Φ.Ε.Ε 03/01/19

H Φίλιππος Ένωσις Ελλάδος, σε συνέχεια των από 19ης Δεκεμβρίου, 20ης Δεκεμβρίου και 24ης Δεκεμβρίου 2018 δελτίων τύπου ανακοινώνει ότι :

Α. Με δεδομένο ότι Τεχνικοί Επιτετραμμένοι δεν έχουν ορισθεί από 01.01.2019, ως συνέπειες συντρέχουν τουλάχιστον οι ακόλουθες :

 

  1. Προπόνηση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ιπποδρομιών δεν νοείται πλέον ότι λαμβάνει χώρα
  2. Τυχόν εκγύμναση των ίππων στο στίβο στερείται των χαρακτηριστικών της προβλεπόμενης από το Κώδικα Ιπποδρομιών διαδικασίας προπόνησης
  3. Δεν διασφαλίζεται πλέον η τυπικότητα της λειτουργίας των υπηρεσιών του στίβου
  4. Δεν δύναται να ελεγχθούν οι προϋποθέσεις ασφαλείας εκγύμνασης των ίππων και οι προϋποθέσεις ασφαλείας των γυμναστών σταυλιτών ή των αναβατών.
  5. Εκπαίδευση ίππων στην διαδικασία αφετηρίας και εκκίνησης δεν θα διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κώδικα Ιπποδρομιών.
  6. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι η τρέχουσα ιδιωτική ασφάλιση των Αναβατών και των Γυμναστών Σταυλιτών έχει συμπεριλάβει ως δεδομένο το γεγονός της προπόνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ιππoδρομιών, περίσταση μη συντρέχουσα πλέον ως προεκτέθηκε. Επειδή η ευζωία των ίππων προϋποθέτει την τακτική άσκηση τους, πρέπει να δρομολογηθούν οι απαραίτητες συνεννοήσεις για την επίλυση του θέματος μεταξύ των επαγγελματιών και της αντίστοιχης ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας.

Β.Με δεδομένο ότι άδειες προπονητών δεν ανανεώθηκαν για το έτος 2019, ως συνέπειες συντρέχουν τουλάχιστον οι ακόλουθες :

  1. Προπόνηση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ιπποδρομιών δεν νοείται πλέον ότι λαμβάνει χώρα
  2. Αίτηση προπονητή για συμμετοχή σε ιπποδρομίες εξωτερικού δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις έγκρισης ελλείψει εν ενεργεία ιδιότητας προπονητή
  3. Η τήρηση της ευζωίας των ίππων παραμένει υποχρέωση όποιου σταυλίζει τον ίππο, σε οιαδήποτε τοποθεσία.
  4. Οίκοθεν νοείται ότι τυχόν απομάκρυνση ίππου, προσωρινή ή οριστική, συνεχίζει να διέπεται από τις προβλέψεις των Γενικών Διατάξεων του Κώδικα Ιπποδρομιών και όλες τις απαιτούμενες ενέργειες έναντι της Φιλίππου Ενώσεως.

Από την Φ.Ε.Ε

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter