«Ανακοίνωση Απόφασης Ε.Ι. της 17/11/19»

Συνήλθε στις 17 Νοεμβρίου, η Επιτροπή Ιπποδρομιών και αφού έλαβε υπόψη της  τα υφιστάμενα θέματα, έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

  1. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών ανανεώνει την άδεια των αναβατών, νέων αναβατών και μαθητευομένων αναβατών από 18/11/2019 μέχρι 29/2/2020. Η ανανέωση της αδείας τους, πέρα από αυτή την ημερομηνία θα γίνει μόνο με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα αυτό θα προσκομίσουνστην ΦΕΕ: (α) Πιστοποιητικό υγείας που θα περιλαμβάνει καρδιογράφημα, εξέταση από παθολόγο και οφθαλμολογική εξέταση (β) αντίγραφο ασφαλιστικής κάλυψης για το έτος 2020 και (γ) αίτηση για την ανανέωση της αδείας τους (χορηγείται από το αρμόδιο Τμήμα της ΦΕΕ ή το Σωματείο τους). Οι ενδιαφερόμενοι αναβάτες και νέοι αναβάτες (εξαιρούνται οι μαθητευόμενοι αναβάτες) θα πρέπει να καταβάλουν στο αρμόδιο Τμήμα της ΦΕΕ το προβλεπόμενο τέλος για την ανανέωση της αδείας τους για το έτος 2020, καθώς και τυχόν οφειλόμενα τέλη από προηγούμενα έτη.
  2. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1667/02.10.19 αιτήσεως του Κωνσταντίνου Αττίκου και αφού έλαβε υπόψη το από 30.10.2019 συμπληρωματικό υπόμνημα του αιτούμενου, με το οποίο επεξηγείται αναλυτικώς η σοβαρή αιτία διακοπής του επαγγέλματός του κατά το χρονικό διάστημα 2012-2018 (σοβαροί οικογενειακοί λόγοι-άρθρο 85 Κώδικα Ιπποδρομιών), καθώς και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 1780/14.10.2019 και 1843/23.10.2019 συστατικές επιστολές των προπονητών κκ.Χρήστου Κουβαρά και Άδωνι Κρητικού, επαναχορηγεί άδεια αναβάτη στον ανωτέρω από 18/11/2019 μέχρι 29/02/2020.
  3. Η Επιτροπή ενημερώνει τους κκπροπονητές ότι σε εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. δ του Κώδικα Ιπποδρομιών και προκειμένου να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΕ την ανανέωση της αδείας του για το έτος 2020 θα πρέπει μέχρι 15/12/2019: (α) Να υποβάλουν αίτηση για την ανανέωση της αδείας τους (χορηγείται από το αρμόδιο Τμήμα της ΦΕΕ ή το Σωματείο τους) και (β) να καταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος για την ανανέωση της αδείας τους για το έτος 2020 στο αρμόδιο Τμήμα της ΦΕΕ. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να τακτοποιηθούν τυχόν οφειλές τους από τα προηγούμενα έτη.
  4. Η Επιτροπή ενημερώνει τους γυμναστές σταυλίτες ότι σε εφαρμογή του άρθρου 90 του Κώδικα Ιπποδρομιών και προκειμένου να ανανεώσει τις άδειές τους για το έτος 2020 θα πρέπει μέχρι 15/12/2019  να προσκομίσουν στην ΦΕΕ: (α)  Αίτηση από τον ενδιαφερόμενο προπονητή που απασχολεί τον γυμναστή σταυλίτη και (β) αντίγραφο ασφαλιστικής κάλυψης για το έτος 2020.
  5. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών, λαβούσα γνώση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1958/6.11.19 αιτήσεως του προπονητή κ. Μ. Ιωαννίδη και κατόπιν της από 10.11.2019επιστολής του Αφέτη εγκρίνει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. ζ’ του Κώδικα Ιπποδρομιών, όπως ο ίππος ΚΡΥΣΤΑΛ ΣΤΑΝΖΑ(IRE) εξακολουθήσει να εξαιρείται για τις επόμενες τρεις φορές της κληρώσεως των σταρτ και να τοποθετείται στο άκρο αριστερό του μηχανήματος εκκίνησης, ενώ συγχρόνως να αφήνεται  μία κενή θέση  στο σταρτ στα δεξιά του ίππου, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παρενοχλήσεις ή τραυματισμοί έτερων ίππων από μια νέα πιθανή δυστροπία αυτού.

Εφόσον ο ίππος ΚΡΥΣΤΑΛ ΣΤΑΝΖΑ(IRE) αποβάλλει οριστικώς την δυστροπία που παρουσιάζει, ο Αφέτης οφείλει να ενημερώσει σχετικώς αμελλητί την Επιτροπή για να υπάρξει νεότερη απόφασή της, με την οποία θα επαναφέρει αυτόν στο καθεστώς της κληρώσεως για τα σταρτ. Αν παρά ταύτα ο ίππος παρουσιάσει εκ νέου δυστροπία κατά την εκκίνηση, ο αφέτης οφείλει να εισηγηθεί κατ’ άρθρο 131 παρ. ζ’ του Κώδικα Ιπποδρομιών προς την Επιτροπή σχετικά με την κατά την κρίση του ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του προβλήματος (αποκλεισμός αυτού για αρκετό χρονικό διάστημα ή οριστική απομάκρυνσή του από τον ιππόδρομο).

 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημέρα κοινοποιήσεώς τους/παραλαβής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Ως κοινοποίηση νοείται σε κάθε περίπτωση και η ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της Φιλίππου Ενώσεως μετά την οποία εκκινεί η ως άνω προθεσμία.

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΣΕΡ.ΣΠΑΣΣΩΦ – ΑΝ.ΜΑΛΤΕΖΟΣ – Ι. ΤΣΑΚΑΛΗΣ

 

 

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10