ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:1) Τις διατάξεις α) Του Π.Δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά ΄Οργανα», ιδίως του άρθρου 52, παρ. 2, περ. ια, στοιχείο αα ( Α’ 98). β) Του Α.Ν. 399/1968 «Περί τροποποιήσεως των διατάξεων του Α.Ν. 858/1937 περί Φιλίππου Ενώσεως» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4172/2013 (Α’167).

 

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις

α) Του Π.Δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά ΄Οργανα», ιδίως του άρθρου 52, παρ. 2, περ. ια, στοιχείο αα ( Α’ 98).

β) Του Α.Ν. 399/1968 «Περί τροποποιήσεως των διατάξεων του Α.Ν. 858/1937 περί Φιλίππου Ενώσεως» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4172/2013 (Α’167).

γ) Του Ν.191/1975 «Περί αντικαταστάσεως διατάξεων τινών αφορουσών εις την Φίλιππο Ένωση Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» ( Α’ 225).

 δ)Του Ν.4338/2015 « Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών».(Α’131 )

ε)Του Π.Δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών […] στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».(Α’ 114)

στ) Των άρθρων 35 και 52 Ν. 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις»(Α’ 49)

2) Την υπ’αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/434/325/28.02.2018 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί «Τροποποίησης απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη». (Β’852)

3) Την Αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΑΤΝΕΚΕ/155934/482/05-04-2018 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής « Με εντολή Υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέα Πολιτισμού ), Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β’ 1298).

4)Tο υπ΄ αρίθμ 1906/31.08.2018 (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχ. ΥΠΠΟΑ/ 422669/31.08.2018 ) έγγραφο της ΦΕΕ με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ΄ αριθμ 6/27.07.2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Εγκρίνονται όλα τα θέματα των αποφάσεων που περιέχονται στο υπ΄ αριθμ 6/27.07.2018 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος, με την προϋπόθεση της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών από την κείμενη νομοθεσία και του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας, εκτός των παρακάτω τα οποία δεν εγκρίνονται :

Α) θέμα 4 ου

 <<Εισαγωγή νέου άρθρου στις Γενικές διατάξεις σχετικά με τους στάβλους αυξημένης επιτήρησης >> λόγω ότι δεν έχει γίνει διαβούλευση με τους φορείς ,δεν υπάρχει οδηγία της παγκόσμιας IFHA,δεν έχει γίνει εισήγηση έκθεσης στο αρμόδιο εποπτεύον ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ όπου θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν την τροποποίηση ,δεν εφαρμόστηκε αυτό το μέτρο σε όλους τους ίππους.

Β)θέμα 7 ου << Συνολική ρύθμιση και τακτοποίηση ανείσπρακτων προστίμων παρελθόντων ετών >> λόγωnότι θα έπρεπε να καταρτίσει πίνακας των παλαιών ανείσπρακτων προστίμων και να ληφθεί έγγραφηnεισήγηση από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών .

Γ) θέμα 9ου

 << Επιπτώσεις στην ιπποδρομιακή δραστηριότητα και τις επαγγελματικές τάξεις από την

μακρά περίοδο αγωνιστικής διακοπής τους θερινούς μήνες .Μέτρα αξιοποίησης της εν λόγω διακοπής επ΄ ωφέλεια της ιπποδρομίας και των επαγγελματικών τάξεων >> λόγω ότι δεν προβλέπονται επιμορφωτικά σεμινάρια στο άρθρο 68 του Κώδικα Ιπποδρομιών και για να επιδοτηθούν οι Προπονητές και οι Αναβάτες θα πρέπει μα έχουν καταθέσει φορολογική ,ασφαλιστική ενημερότητα και να μην χρωστούν πρόστιμα.

Δ) θέμα 10ου << Τροποποίηση άρθρου 4 των Γενικών Διατάξεων σχετικά με διαδικαστικά ζητήματα κατά τη διάρκεια δειγματοληψιών για τον έλεγχο Doping>> λόγω ότι δεν έχει γίνει διάλογος με όλους τους φορείς και δεν έχει σταλεί ενημέρωση προς το αρμόδιο Υπουργείο ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ για τους λόγους που απαιτούν την τροποποίηση.

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

 Κοινοποίηση:Φίλιππο ΄Ενωση της Ελλάδος (Φ.Ε.Ε)Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Τ.Κ 190 30 Τ.Θ.

 Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10