ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε. Ι. ΤΗΣ 21/9/2018

25/09/2018:Συνήλθε σήμερα 21η Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή Ιπποδρομιών και αφού έλαβε υπ΄όψιν της τo δελτίo Ελλανοδικών της 14/9/2018, εξέτασε τα υφιστάμενα θέματα και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις: 1.Η Επιτροπή λαβούσα υπ ' όψιν της το έγγραφο υπόμνημα που κατέθεσε η προπονήτρια κα Ειρήνη Κεράτσα και για

το οποίο είχε ζητήσει και έλαβε προθεσμία, ολοκλήρωσε την εξέτασή της σχετικά με την ανίχνευση της απαγορευμένης ουσίας GLYCOPYRROLATE στο δείγμα των ούρων του ίππου ΕΛΕΜΕΝΤΑΡΥ(GB)  που διαγωνίστηκε στην 4η ιππ/μία της 6/7/2018 και τερμάτισε 1ος . Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή , σε εφαρμογή όσων προβλέπονται στον Κώδικα Ιπποδρομιών , τις Γενικές Διατάξεις και τον Νόμο 3708/08 για τις υποθέσεις αυτές θα υποβάλει σχετική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΕ για την λήψη τελικής απόφασης .

2.Απευθύνει, εξαντλώντας την επιείκειά της , αυστηρές παρατηρήσεις :  (α) Στον αναβάτη Λ. Ανδρέου και στον προπονητή κo Λέοναρντ Πρέντι γιατί κατά τις προπονήσεις της 27/8/2018 ο πρώτος αγνόησε την από μεγαφώνου σύσταση και την εν συνεχεία υπόδειξη του μπαριέρη για την  διακοπή της προπόνησης και την είσοδο της σβάρνας στον στίβο και εισήλθε σε αυτόν από την είσοδο των 1.600 μ.  για την εκγύμναση ίππου που είχε φέρει ο δεύτερος με αποτέλεσμα να παραβιαστεί το ωράριο προπονήσεων. Λήφθηκε υπ'οψη η αλλαγή γυμναστή που επήλθε την τελευταία στιγμή και ενώ ο ίππος ήταν έτοιμος (σελωμένος) για να βγει  στον στίβο ".

(β) Στον γυμναστή Γ. Δάλαρη γιατί κατά τις προπονήσεις της 4/9/2018 γύμναζε ίππο αγνοώντας τους κανονισμούς προπόνησης και έδειχνε άρνηση συνεργασίας στις υποδείξεις του Επόπτη προπονήσεων.  

3.Εξετάστηκαν, μετά από αναφορά του Επόπτη Προπονήσεων, τα συμβάντα που έλαβαν χώρα στον χώρο του ιπποδρόμου μεταξύ των αναβατών Π. Κεράτσα και Μ. Κουμπαράκου, το βράδυ της Κυριακής 16/9/2018, σε τμήμα των οποίων αυτόπτης υπήρξε ο προπονητής κος Ι. Ζευγώλης. Τα περιστατικά εξιστορήθηκαν με πανομοιότυπο τρόπο από τους κληθέντες στην Επιτροπή, ώστε να μην μένει αμφιβολία για την ευθύνη του αναβάτη Κεράτσα, με τον αναβάτη Κεράτσα να αναλαμβάνει άμεσα με την εμφάνιση του στην Επιτροπή την πλήρη ευθύνη για το περιστατικό και την ευθύνη για την υλική επανόρθωση αυτού.  Η Επιτροπή χορήγησε προθεσμία 15 πλήρων ημερών στον αναβάτη Π. Κεράτσα ώστε να επιληφθεί της υλικής αποκατάστασης.

Η τελική απόφαση της Επιτροπής θα ληφθεί μετά και την προσκομιδή των στοιχείων επί της υλικής αποκατάστασης , ώστε να συνεκτιμηθεί και αυτή στην τελική απόφαση.

4.Εγκρίνει τις κατωτέρω κυρώσεις που επέβαλαν οι κκ Ελλανοδίκες στους :

-Προπονητή Μ. Ιωαννίδη πρόστιμο €30 διότι μετά το πέρας της 4ης  ιπποδρομίας της 14/9/2018, στο χώρο αφίππευσης ελέγχθηκε η ιπποσκευή του ίππου ΜΠΛΟΥ ΤΕΜΠΕΡΑ(IRE) η οποία βρέθηκε να έχει μετατοπισθεί προς τα εμπρός, γεγονός που δυσκόλευε τις προσπάθειες του αναβάτη κατά την ιπποδρομία.

-Αναβάτη Εντιόν Τσελά πρόστιμο €80 διότι στην 6η ιπποδρομία της 14/9/2018, ιππεύοντας τον ίππο ΓΟΥΕΪ ΑΧΕΝΤ(GB) παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές από το επιτρεπόμενο.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημέρα κοινοποιήσεώς τους/παραλαβής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Ως κοινοποίηση νοείται σε κάθε περίπτωση και η ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της Φιλίππου Ενώσεως μετά την οποία εκκινεί η ως άνω προθεσμία.

                                                                                                       Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

                                                                                        Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΜΑΛΤΕΖΟΣ – Ι. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10