• Αρχική
  • Slider
  • AΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

AΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αξιότιμα μέλη του ΔΣ της ΦΕΕ,  Επί της 305/7-3-2019 επιστολής των αιρετών μελών του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε., συνοδευτικής του επισυναφθέντος σ’ αυτή σχεδίου δια περιφοράς απόφασης του ΔΣ της ΦΕΕ, σας γνωρίζουμε τα εξής:  Επιβεβαιώνεται, με την ως άνω επιστολή, η έως τούδε παθογένεια της παράβασης της

η οποία και οδήγησε στη δημιουργία των αδιεξόδων, προς άρση των οποίων η Ελληνική Πολιτεία άσκησε την πρόσφατη νομοθετική της

πρωτοβουλία, με την πρόταση και εν συνεχεία την ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

με τίτλο: «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις».

 

Συνεχίζεται, ακόμη και σε μια επιστολή-πρόσκληση που κατά τα αναφερόμενα σ’ αυτή σκοπό έχει και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και

ομαλής μετάβασης στη νέα ιπποδρομιακή πραγματικότητα, η αναπαραγωγή αβάσιμων ισχυρισμών και αιτιάσεων. Δεν πρόκειται φυσικά να

ανοίξουμε μέσω της παρούσας απάντησής μας ένα διάλογο επί των ως άνω θέσεων/απόψεων των αιρετών μελών του ΔΣ της ΦΕΕ, οι οποίες,

παρότι πολλαπλώς και επανειλημμένως προβλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να πείσουν για τη βασιμότητά τους. Παραπέμπουμε απλώς στα

πρακτικά της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων.

 

Η συναίνεση είναι βεβαίως καλοδεχούμενη,αλλά δεν μπορεί να οικοδομηθεί παρά μόνο επί τη βάσει αρχών. Αδυνατούμε να ακολουθήσουμε στην

παραβίαση της νομιμότητας οιονδήποτε, στο βωμό της λήψης συναινετικών αποφάσεων, μέσω της δια περιφοράς υπογραφής του προτεινόμενου

σχεδίου Πρακτικού του ΔΣ ή της συμμετοχής μας στη συνεδρίαση του οργάνου της 13ης-3-2019.

 

Ειδικότερα, σας υπενθυμίζουμε, ότι:

 

Με το άρθρο 50 του νέου νόμου τροποποιήθηκε η διάταξη του άρθρου 8 του α.ν. 399/1968 ως προς τον διορισμό των Ελλανοδικών και των μελών

της Επιτροπής Ιπποδρομιών, θεσπίσθηκε μάλιστα και μια σειρά σχετικών με τον ορισμό αυτών προϋποθέσεων, θετικών και αρνητικών

(κωλυμάτων), γεγονός το οποίο και καθιστά μη νόμιμη την αιτούμενη αυτοδίκαιη παράταση της θητείας αυτών.

 

Με το άρθρο δε 49 του ίδιου νόμου τροποποιήθηκε η διάταξη του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968 ως προς τη συγκρότηση και τη λειτουργία του ΔΣ της

ΦΕΕ (μέλη ΔΣ, επιβαλλόμενες πλειοψηφίες κλπ), ενώ, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του άρθρου 62 του ως άνω

νόμου, ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι εκείνος ο οποίος υποχρεούται, εντός της τασσόμενης στο νόμο προθεσμίας, να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση

της ΦΕΕ με θέμα ημερήσιας διάταξης τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή των τεσσάρων αιρετών μελών του νέου ΔΣ της ΦΕΕ. Και όχι το

ΔΣ, στη λήψη απόφασης του οποίου και κληθήκαμε, αντιθέτως μάλιστα και με την προηγούμενη πρακτική του προέδρου. Αναφερόμαστε στην εκ

μέρους του Προέδρου «σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης» της ΦΕΕ για τον προϋπολογισμό, χωρίς απόφαση του ΔΣ της ΦΕΕ. Του ιδίου

Προέδρου ο οποίος σήμερα ζητεί την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση της ΦΕΕ, παρά το

γεγονός ότι ο νέος νόμος τον υποχρεώνει να το συγκαλέσει ο ίδιος!!!

 

Σύμφωνα περαιτέρω με την περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 62 του ως άνω νόμου, το υφιστάμενο κατά την έναρξη ισχύος του νόμου

ΔΣ παύεται με τη δημοσίευση της απόφασης του αρμόδιου Υπουργού για τη συγκρότηση του νέου ΔΣ. Είναι όμως αυτονόητο ότι για το χρονικό

διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την παύση του, η λειτουργία του ΔΣ και οι αποφάσεις του θα είναι σύμφωνες με όσα προβλέπουν οι ρυθμίσεις του

νέου νόμου, ο οποίος τίθεται σε ισχύ (βλέπετε ακροτελεύτιο άρθρο του νέου νόμου) από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

καταργουμένων από την ίδια ημέρα του άρθρου 3 του α.ν. 399/1968, του άρθρου 12 του ν. 191/1975, του β.δ. 13.01.1938 και κάθε άλλης γενικής ή

ειδικής διάταξης νόμου ή κανονιστικής διάταξης που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του ως άνω νόμου ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με

διαφορετικό τρόπο (βλέπετε παρ. 2 του άρθρου 63 του ίδιου νόμου). Δεν μπορούμε συνεπώς να αποφασίζουμε, ούτε και μέχρι τον ορισμό νέου

διοικητικού συμβουλίου, με βάση όσα ίσχυαν πριν τη θέση σε ισχύ του νέου νόμου, και καταργήθηκαν, ρητά ή σιωπηρά, από αυτόν.

 

 

 

Με τιμή,

 

Τα Μέλη Δ.Σ. Φ.Ε.Ε.

 

Σπυρίδων Φωκάς- Οδυσσέας Χριστοφόρου

 

 

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10