Απόφασης Ε. Ι. της 21/7/19

Συνήλθε στις 21 Ιουλίου, η Επιτροπή Ιπποδρομιών και αφού έλαβε υπ΄όψιν της το δελτίο Ελλανοδικών της 14/7/2019, εξέτασε τα υφιστάμενα θέματα και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:1. Κατόπιν υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών η Επιτροπή Ιπποδρομίων επιτρέπει στον γυμναστή – σταυλίτη Κωνσταντίνο Αττίκο

την εκγύμναση ίππων αποκλειστικά και μόνο του προπονητή κ. Χρ. Κουβαρά από 22/7/2019 μέχρι 31/12/2019.

2. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών εξέτασε την με αριθ. πρωτ. 1056/15-7-19 αίτηση του προπονητού κ. Ν. Καλογερόπουλου να του δοθεί ειδική άδεια να χρησιμοποιήσει χειλοσφικτήρα κατά την διάρκεια των ιπποδρομιών στον ίππο

προπόνησης του ΚΟΥΑΤΡΟ ΜΠΕΛΛΑ ως μοναδική λύση, προκειμένου να μπορέσει να εισέλθει ο ίππος αυτός στην αφετηρία λόγω της έντονης δυστροπίας που παρουσιάζει.

Η Επιτροπή απορρίπτει το ανωτέρω αίτημα του προπονητού, καθότι η μέθοδος αυτή (χρήση χειλοσφικτήρα) δίδεται σε ειδικές περιπτώσεις αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο χώρο της αφετηρίας κατά την διάρκεια των πρωινών προπονήσεων και πάντοτε σε συνεννόηση με τον Αφέτη.

3. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών, κατόπιν διαβιβάσεως σε αυτήν του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1068/15.07.2019 δελτίου αναφοράς του κ. Ιπποδρομιάρχη, διερεύνησε το

συμβάν της αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς του πρώην αναβάτη και προπονητή, και νυν φιλίππου, κ. Μαρίνου Σαντοριναίου, ήτοι την κατ’ εξακολούθηση εκστόμιση εξυβριστικών και άλλων απρεπών εκφράσεων, σε βάρος έτερων μελών της Ιπποδρομιακής Κοινότητας, η οποία έλαβε χώρα μετά το πέρας της 6ης ιπποδρομίας της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης της 14.07.2019, αρχικά στον εξωτερικό χώρο επιστροφής και αφίππευσης των ίππων και εν συνεχεία εντός του ισογείου χώρου εξωτερικά του ζυγιστηρίου. Συγκεκριμένα, κάλεσε τον προπονητή κ. Άδωνι Κρητικό, τον κ. Ιπποδρομιάρχη, καθώς και τον ελεγχόμενο, κ. Μαρίνο Σαντοριναίο, σε ακρόαση ενώπιον της. Ο τελευταίος αποδέχθηκε ενώπιον της Επιτροπής το εσφαλμένο της συμπεριφοράς του και ανέλαβε την πλήρη ευθύνη ζητώντας δημόσια συγγνώμη. Επίσης, τόσο ο προπονητής κ. Άδωνις Κρητικός όσο και ο κ. Ιπποδρομιάρχης επιβεβαίωσαν ως αληθή τα όσα αναφέρονται στο ανωτέρω δελτίο αναφοράς σχετικά με το εν λόγω συμβάν.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ιπποδρομιών, λαμβάνοντας υπόψη την ένταση του συμβάντος όσο και το γεγονός ότι ο ελεγχόμενος δεν συμμορφώθηκε στις αρχικές συστάσεις του κ. Ιπποδρομιάρχη για την τήρηση κόσμιας συμπεριφοράς στον χώρο του Ιπποδρόμου, επιβάλλει στον φίλιππο, κ. Μαρίνο Σαντοριναίο, τρίμηνη ποινή αποκλεισμού από όλους τους χώρους ευθύνης της ΦΕΕ για παραβίαση του άρθρου 4 του Ποινολογίου του Κώδικα Ιπποδρομιών.

Η Επιτροπή Ιπποδρομιών εξ αφορμής της κρίσης της επί του παρόντος περιστατικού απευθύνει αυστηρή σύσταση σε όλους τους φορείς της Ιπποδρομιακής Κοινότητας για τήρηση κόσμιας και ευπρεπούς συμπεριφοράς. Τονίζει δε εκ νέου ότι τυχόν σχετικές παραβάσεις του Κώδικα Ιπποδρομιών θα εξετάζονται αυτεπαγγέλτως και κατά προτεραιότητα και θα τιμωρούνται αυστηρά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του Ποινολογίου.

4. Εγκρίνει τις κατωτέρω κυρώσεις που επέβαλαν οι κκ Ελλανοδίκες στους :

• Αναβάτη Π. Κεράτσα πρόστιμο €150 διότι με τον ίππο ΣΤΡΕΪΝΤΖΕΡΙΝΔΕΝΑΪΤ(IRE) στην 2η ιπποδρομία της 14/7/2019, δεν τήρησε τη γραμμή του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής και έκλινε προς την εσωτερική χωρίς να καταβάλει προσπάθεια να επαναφέρει τον ίππο στη γραμμή του. Επιπλέον του επιβάλλεται πρόστιμο €30 διότι μεταζυγίσθηκε με ένα κιλό επιπλέον από την προζύγιση.

• Αναβάτη Δ. Δρόσο πρόστιμο €50 διότι με τον ίππο ΝΙΟΥ ΤΖΕΝΕΡΕΪΣΟΝ(IRE) που διαγωνίσθηκε στην 2η ιπποδρομία της 14/7/2019, χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10).

· Αναβάτη Εντιόν Τσέλα πρόστιμο €30 διότι ίππευσε τον ίππο ΠΟΣΤΜΠΑΓΚ(GB), στην 3η ιπποδρομία της 14/7/2019, με 1,5 κιλό υπερβάλλον βάρος από αυτό που είχε δηλωθεί.

· Προπονητή κο Χρ. Σταύρου πρόστιμο €200 για την μη ικανοποιητική επίδοση του ίππου ΝΕΪΣΑΝ(GB) που διαγωνίσθηκε στην 6η ιπποδρομία της 6/7/2019.

· Aναβάτη M. Χριστοφή πρόστιμο €100 διότι με τον ίππο ΜΑΪΛΤΕΪΚΔΕΜΠΟΛ(IRE) που διαγωνίσθηκε στην 6η ιπποδρομία της 14/7/2019, στο ύψος των 400μ. κινήθηκε απότομα προς την εξωτερική με συνέπεια να δυσχεράνει την ανάπτυξη του εξωτερικά του αναπτυσσόμενου ίππου ΠΑΜΠΛΟ που ανέκοψε .

· Αναβάτη Π. Κεράτσα πρόστιμο €150 διότι με τον ίππο ΡΟΚ ΕΝ ΤΟΝΙΚ(FR) στην 6η ιπποδρομία της 14/7/2019, παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας επανειλημμένα επί του ώμου του ίππου του με εμπρόσθια χειρολαβή και με οπίσθια χωρίς ταυτόχρονα να κρατάει τα ηνία ως όφειλε.

· Αναβάτης Π. Κεράτσα πρόστιμο €50 (υπότροπος) διότι με τον ίππο ΡΟΚ ΕΝ ΤΟΝΙΚ(FR) στην 6η ιπποδρομία της 14/7/2019, μεταζυγίσθηκε με 1,5 κιλό επιπλέον από την προζύγιση.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημέρα κοινοποιήσεώς τους/παραλαβής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Ως κοινοποίηση νοείται σε κάθε περίπτωση και η ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της Φιλίππου Ενώσεως μετά την οποία εκκινεί η ως άνω προθεσμία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΣΕΡ. ΣΠΑΣΣΩΦ – ΑΝ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ – Ι. ΤΣΑΚΑΛΗΣ

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10