«Ανακοίνωση Απόφασης Ε.Ι. της 1/9/19 »

Συνήλθε στις 1 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή Ιπποδρομιών και αφού έλαβε υπ΄όψιν της το δελτίο Ελλανοδικών της 25/8/2019, εξέτασε τα υφιστάμενα θέματα και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών, κατόπιν ακροάσεως του αναβάτη Μ. Χριστοφή την 01.09.2019, εξέτασε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1353/28.08.2019 έφεσή

του, με την οποία ζητεί την εξαφάνιση της ποινής αποκλεισμού της μίας (1) ιπποδρομιακής ημέρας που του επέβαλαν οι κκ. Ελλανοδίκες για την ίππευσή του με τον ίππο ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΣΙΦΤ(IRE) κατά την 1η ιπποδρομία στις 25.08.2019 και συγκεκριμένα διότι εξαιτίας απρόσεκτης ίππευσής του συνέκλινε και πίεσε τον εσωτερικά αναπτυσσόμενό του ίππο ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ(IRE), ο οποίος εν συνεχεία, συνεπεία της ασκηθείσας σε αυτόν πίεσης, συνέκλινε και πίεσε με την σειρά του τον έτερο συνδιαγωνιζόμενο ίππο ΣΕΡ ΓΚΑΝΙΑΝ (άρθρο 2 παρ. 1 περ. β’ του Ποινολογίου του Κώδικα Ιπποδρομιών).

Ο αναβάτης αμφισβήτησε ενώπιον της Επιτροπής την ορθότητα της κρίσης των Ελλανοδικών και επανέλαβε τα όσα λεπτομερώς εξέθεσε στην έφεσή του. Ειδικότερα, ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε παρενόχλησε τον ίππο ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ(IRE), κάτι που κατά την γνώμη του αποδεικνύεται και από το βίντεο της ιπποδρομίας.

Η Επιτροπή, κατόπιν ενδελεχούς μελέτης όλων των βιντεοσκοπημένων λήψεων της ανωτέρω Ιπποδρομίας, απορρίπτει εν συνόλω την έφεση του αναβάτη Μ. Χριστοφή, συντασσόμενη πλήρως με την κρίση των κκ. Ελλανοδικών. Ειδικότερα, η Επιτροπή αποφαίνεται ότι από το βίντεο προκύπτει ξεκάθαρα ότι ο αναβάτης Μ. Χριστοφής, στο ύψος των 900 μέτρων, παρενοχλεί πιέζοντας τον από την εσωτερική αναπτυσσόμενο ίππο ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ(ΙRE), ο οποίος εν συνεχεία παρενοχλεί κατά τον ίδιο τρόπο τον έτερο ίππο ΣΕΡ ΓΚΑΝΙΑΝ. Συγχρόνως, η Επιτροπή κρίνει ότι η περιγραφείσα αλυσιδωτή παρενόχληση δεν οδήγησε σε αλλοίωση της τελικής σειράς κατάταξης των παραπάνω ίππων.

Η Επιτροπή, τέλος, αποφαίνεται, ότι η ποινή αποκλεισμού της μίας (1) ιπποδρομιακής ημέρας, που επεβλήθη από τους κκ Ελλανοδίκες στον αναβάτη Μ. Χριστοφή για την ανωτέρω παράβαση είναι απολύτως σύννομη και ανάλογη της έντασης της παρενόχλησης που προκλήθηκε στους έτερους συνδιαγωνιζόμενους ίππους ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ(IRE) και ΣΕΡ ΓΚΑΝΙΑΝ, συνεπεία της απρόσεκτης ίππευσής του.

2. Κατόπιν της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών η Επιτροπή Ιπποδρομιών επαναχορηγεί άδεια γυμναστών-σταυλιτών στους : Γεώργιο Δάλαρη και Αχμέντ Μανσούρ από 3/9/2019 μέχρι 31/12/2019.

3. Εγκρίνει τις κατωτέρω κυρώσεις που επέβαλαν οι κκ Ελλανοδίκες στους :

• Αναβάτη Μ. Χριστοφή πρόστιμο €20 διότι με τον ίππο ΤΕΣΤΙΜΟΝΙΟ(GB) στην 1η ιπποδρομία της 1/9/2019, χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10).

· Αναβάτη Μ. Χριστοφή πρόστιμο €80 διότι με τον ίππο ΣΤΡΟΝΓΚ ΜΙΣΕΛ(IRE) στην 2η ιπποδρομία της 1/9/2019, χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (14) από το επιτρεπόμενο (10).

· Αναβάτη Λ. Ανδρέου πρόστιμο €50 διότι με τον ίππο ΕΝΣΑΙΝ(GB) στην 2η ιπποδρομία της 1/9/2019, χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10).

· Προπονητή κο Π. Θεολόγου πρόστιμο €50 διότι ο ίππος ΠΗΤΕΡ ΛΕΟΝΑΡΝΤ(GB) στην 4η ιπποδρομία της 1/9/2019 διαγωνίστηκε χωρίς παρωπίδες μετά από αίτημα του, ο οποίος λανθασμένα τις είχε δηλώσει.

· Νέο αναβάτη Χρ. Μπαμπανιώτη πρόστιμο €50 διότι με τον ίππο ΕΞΤΡΙΜΛΥ(IRE) στην 4η ιπποδρομία της 1/9/2019, απώλεσε το μαστιγιό του κατά την είσοδο του στην τελική ευθεία. (Υπότροπος).

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημέρα κοινοποιήσεώς τους/παραλαβής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Ως κοινοποίηση νοείται σε κάθε περίπτωση και η ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της Φιλίππου Ενώσεως μετά την οποία εκκινεί η ως άνω προθεσμία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΣΕΡ. ΣΠΑΣΣΩΦ – ΑΝ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ – Ι. ΤΣΑΚΑΛΗΣ

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10