ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε. Ι.- 14/07

Συνήλθε στις 14 Ιουλίου, η Επιτροπή Ιπποδρομιών και αφού έλαβε υπ΄όψιν της το δελτίο Ελλανοδικών της 6/7/2019, εξέτασε τα υφιστάμενα θέματα και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:1. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών εξέτασε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1034/09.07.2019 έφεση του αναβάτη Λ. Ανδρέου για αφαίρεση της ποινής της μίας

μίας (1) ιπποδρομιακής ημέρας που του επιβλήθηκε από τους κκ Ελλανοδίκες κατά την 7η ιπποδρομία στις 06.07.2019, διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του τέσσερις φορές επί του ίππου ΕΝΣΑΪΝ(GB) ενώ βρισκόταν ήδη εκτός συναγωνισμού, κάλεσε δε τον ανωτέρω αναβάτη προς ακρόαση ενώπιόν της. Ο αναβάτης, ο οποίος είχε ήδη παραδεχθεί ενώπιον των κκ Ελλανοδικών την αντικανονική χρήση του μαστιγίου στην εν λόγω ιπποδρομία, απέδωσε τον υπερβάλλοντα ζήλο σε σχέση με την χρήση του μαστιγίου στο γεγονός ότι στην συγκεκριμένη ιπποδρομία σχεδόν όλες οι θέσεις πλασαρίσματος αμείβονταν με έπαθλο (6 από τις 8), επομένως ο ίδιος είχε συμφέρον να τερματίσει σε όσο το δυνατόν καλύτερη θέση.

 Από την ενδελεχή μελέτη του βίντεο της ιπποδρομίας προκύπτει σαφώς ότι ίδιος χρησιμοποίησε το μαστίγιο επί του ίππου του σε χρόνο, κατά τον οποίον ήταν καταφανώς εκτός συναγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, ο εν λόγω αναβάτης μπορούσε και υποχρεούτο κατ’ άρθρο 58 περ. Β.2 των Γενικών Διατάξεων να ωθήσει τον ίππο του αποκλειστικά και μόνο με την χρήση των χεριών του.

 Μετά ταύτα η Επιτροπή Ιπποδρομιών απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1034/09.07.2019 έφεση του αναβάτη Λ. Ανδρέου, επικυρώνοντας την επιβληθείσα σε αυτόν από τους Ελλανοδίκες ποινή, της μίας (1) ιπποδρομιακής ημέρας και του προστίμου των €50.

 Η Επιτροπή εξ αφορμής της εξέτασης της υπό κρίση έφεσης, απευθύνει εκ νέου αυστηρή σύσταση σε όλους τους αναβάτες για σύννομη χρήση του μαστιγίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Ιπποδρομιών και τις Γενικές Διατάξεις. Τονίζει δε, ότι τυχόν παραβάσεις κατά την διάρκεια ιπποδρομίας θα εξετάζονται αυτεπαγγέλτως και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις Γενικές Διατάξεις κυρώσεις.

 

  1. Εξετάστηκε από την Επιτροπή Ιπποδρομιών η μειωμένη επίδοση του ίππου ΜΑΝΟΥΣΟΣ(IRE) στην 7η ιπποδρομία τις 06.07.2019 σε σχέση με την τελευταία του συμμετοχή όπου είχε διακριθεί τερματίζοντας 2ος. Κλήθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, προκειμένου να παράσχουν εξηγήσεις ο προπονητής του ίππου κ. Θεολόγου και ο αναβάτης αυτού Π. Κεράτσας.

 

Ο προπονητής κ. Π. Θεολόγου ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος ίππος είναι ιδιόρρυθμος και πιθανόν απορρυθμίστηκε από την αρχική σοβαρή παρενόχληση που δέχτηκε. Επίσης, υποστήριξε ότι, παρά το ανωτέρω ατυχές γεγονός, ο αναβάτης θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει της οδηγίες που του είχε δώσει για τήρηση διαδρομής αναμονής και όχι να είχε πιέσει τον ίππο του και να είχε διατρέξει όλη την διαδρομή από την εξωτερική.

 Ο αναβάτης Π. Κεράτσας, παραδέχθηκε ότι μετά την αρχική σοβαρή παρενόχληση που δέχτηκε ο ίππος, όντως πίεσε αυτόν εκ της εξωτερικής ώστε να καλύψει το χαμένο έδαφος. Όμως, ανέφερε ότι από το ύψος των 800 Μ. ο ίππος δεν ανταποκρινόταν στις προσπάθειες του και μείωνε την ταχύτητα του. Τέλος, επισήμανε ότι ήταν η πρώτη φορά που ίππευε τον ανωτέρω ίππο.

 Η Επιτροπή Ιπποδρομιών αφού εξέτασε ενδελεχώς το βίντεο της ιπποδρομίας αλλά και τις προηγούμενες συμμετοχές του ίππου ΜΑΝΟΥΣΟΣ(IRE), λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τα όσα κατέθεσαν ο προπονητής και ο αναβάτης του ίππου, κρίνει ότι ο αναβάτης Π. Κεράτσας κατόπιν κακής εκτιμήσεως δεν ακολούθησε τις οδηγίες του προπονητή (τήρηση διαδρομής αναμονής), αντιθέτως πίεσε τον ίππο του εκ της εξωτερικής, γεγονός που επηρέασε αρνητικά την απόδοση του. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ιπποδρομιών κάνει μερικώς δεκτές τις εξηγήσεις του ανωτέρω αναβάτη και επιβάλλει σε αυτόν πρόστιμο διακοσίων ευρώ (200 €) για παράβαση του άρθρου 2 περ. 5 του Ποινολογίου του Κώδικα Ιπποδρομιών (μειωμένη απόδοση ίππου από κακή εκτίμηση).

 Περαιτέρω, η Επιτροπή Ιπποδρομιών αποφαίνεται ότι ο ίππος ΜΑΝΟΥΣΟΣ, παρά την παρενόχληση που υπέστη στα πρώτα μέτρα της διαδρομής και την συνεχή προώθηση του από την εξωτερική από τον αναβάτη Π. Κεράτσα, δεν παρουσιάστηκε στην ενδεδειγμένη φυσική κατάσταση. Ως εκ τούτου η Επιτροπή Ιπποδρομιών κάνει μερικώς δεκτές τις εξηγήσεις του προπονητή του κ. Π. Θεολόγου και του επιβάλει χρηματικό πρόστιμο διακοσίων ευρώ (200€) για την κακή αγωνιστική επίδοση του ίππου στην συγκεκριμένη ιπποδρομία.

 

  1. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών εξέτασε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1057/15.07.2019 γραπτό αίτημα του προπονητή κ. Χαρ. Χαραλάμπους να του δοθεί ειδική άδεια για την χρησιμοποίηση χειλοσφικτήρα («γιαβασιά») στον ίππο του ΑΝΤΙΚΟΥΣ, ο οποίος παρουσιάζει έντονη δυστροπία στο χώρο της Αφετηρίας κατά την είσοδο και την παραμονή του στο μηχάνημα εκκίνησης κατά την διάρκεια των πρωινών προπονήσεων. Η Επιτροπή αφού ερεύνησε λεπτομερώς και εμπεριστατωμένα το όλο ζήτημα και σε συνεννόηση με τον Αφέτη κάνει δεκτό το αίτημα του προπονητού, δίδοντάς του την άδεια να χρησιμοποιεί την μέθοδο αυτή καθαρά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο χώρο της αφετηρίας. Ο ίππος ΑΝΤΙΚΟΥΣ, εφόσον εκπαιδευτεί με επιτυχία και περάσει επιτυχώς τα δοκιμαστικά τεστ στην Αφετηρία και αξιολογηθεί θετικά από τον Αφέτη, θα μπορέσει να συμμετάσχει στις ιπποδρομίες.

 

  1. Εγκρίνει τις κατωτέρω κυρώσεις που επέβαλαν οι κκ Ελλανοδίκες στους :

 

  • Αναβάτη Ν. Μιχαηλίδη πρόστιμο €20 διότι με τον ίππο ΜΠΕΪΜΠΥ ΣΑΟΥΕΡ(GB) στην 5η ιπποδρομία της 6/7/2019 χρησιμοποίησε το μαστίγιο του περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10).

 

  • Αναβάτη Λ. Ανδρέου αποκλεισμό μιας (1) ιπποδρομιακής ημέρας και πρόστιμο €50 διότι με τον ίππο ΡΑΝ ΤΟΥ ΔΕ ΧΙΛΣ(USA) στην 6η ιπποδρομία της 6/7/2019 χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (16) από το επιτρεπόμενο (10).

 

  • Αναβάτη Π. Κεράτσα πρόστιμο €50 διότι με τον ίππο ΜΠΟΜΠΣΕΛ ΜΠΕΫ(GB) χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10). Επιπλέον του επιβάλλεται πρόστιμο €50 διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του με εμπρόσθια χειρολαβή επί του ώμου του ίππου του.

 

  • Αναβάτη Κ. Μαστοράκη πρόστιμο €20 διότι με τον ίππο ΦΕΝΙΣΑΣ ΧΟΥΚ(GB) στην 7η ιπποδρομία της 6/7/2019 χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10).

 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημέρα κοινοποιήσεώς τους/παραλαβής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Ως κοινοποίηση νοείται σε κάθε περίπτωση και η ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της Φιλίππου Ενώσεως μετά την οποία εκκινεί η ως άνω προθεσμία.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

 

  1. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών κάνει δεκτή την υπ’ αριθμ πρωτ. 1082/18.7.2019 αίτηση του αναβάτη Ιωάννη Λαζαρίδη και επιτρέπει σε αυτόν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 περ. 5 των Γενικών Διατάξεων να ιππεύσει στις ιπποδρομίες της Κυριακής 21 Ιουλίου 2019 («ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΖΟΚΕΫ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ») και να εκτίσει την ποινή του, στην επόμενη ιπποδρομιακή συγκέντρωση.

 

  1. Κατόπιν της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών, η Επιτροπή Ιπποδρομιών ανανεώνει την άδεια νέου αναβάτη Κωνσταντίνου Περαντινού από 18/7/2019 μέχρι 17/11/2019.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

 

ΣΕΡ. ΣΠΑΣΣΩΦ – ΑΝ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ – Ι. ΤΣΑΚΑΛΗ

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter