Αίτηση μίσθωσης στάβλων

Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε έβγαλε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τον τρόπο αλλά και τα δικαιολογητικά πού χρειάζονται γιά την μίσθωση των στάβλων.Αυτό πού δεν αναφέρει είναι το ποσόν γιά κάθε BOX και των γραφείων.Ας δούμε παρακάτω την ανακοίνωση.

Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής 03/03/2016

Η εταιρεία ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. (στο εξής: «η Εταιρεία») δυνάμει της από 24.04.2015 Συμβάσεως Παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4338/2015 (ΦΕΚ Α’ 131/23.10.2015), απέκτησε το δικαίωμα οργανώσεως και διεξαγωγής ιπποδρομιών στην Ελλάδα, καθώς και το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξαγωγής αμοιβαίων στοιχημάτων, σε σχέση με τις διεξαγόμενες εντός της ελληνικής επικράτειας ιπποδρομίες. Στο πλαίσιο άσκησης της ιπποδρομιακής δραστηριότητας, η Εταιρεία μίσθωσε από τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε., δυνάμει της από 24.04.2015 Σύμβασης Μίσθωσης, η οποία επίσης κυρώθηκε με το ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143/09.11.2015), το περιγραφόμενο στο Παράρτημα Ι της ως άνω Σύμβασης Μίσθωσης ακίνητο. Σύμφωνα με τον όρο 12.5 της από 24.04.2014 Σύμβασης Μισθώσεως, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης στάβλων, οι οποίοι βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών στο Μαρκόπουλο Μεσογείων.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση μίσθωσης στάβλων. Δυνατότητα μίσθωσης θα δοθεί μόνο σε αδειούχους προπονητές και ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων με σκοπό τη συμμετοχή τους στις ιπποδρομίες.

Στην αίτηση θα αναφέρεται:

 Πλήρες ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας.

 Ο αριθμός των λειτουργικών μονάδων (των 13 θέσεων σταβλισμού) και ποιες συγκεκριμένα αφορά π.χ. 2 ήτοι την Α10 και την Α11

 Ο αριθμός των ίππων που πρόκειται να σταβλισθούν.

 Αν πρόκειται να μισθωθεί και το γραφείο που αντιστοιχεί σε κάθε συγκρότημα ή όχι.

 Προαιρετικά μπορεί να αναγραφεί και μία μη δεσμευτική εκτίμηση αύξησης στο μέλλον του αριθμού των ίππων που θα σταβλίζονται. Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στο 2ο όροφο Γραφείο Διαχείρισης Στάβλων, κ.Κοτταρά τηλ.2299081123 ή στη Γραμματεία των Τεχνικών Υπηρεσιών, κ.Μπαρτσώκα τηλ. 2299081008. Η τελική κατανομή θέσεων θα αποφασισθεί από την Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση της. Ο χρόνος υποβολής της αίτησης θα συνυπολογισθεί.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10