«Ανακοίνωση Απόφασης E.Ι. της 30/8/2019 »

Η Επιτροπή Ιπποδρομιών, κατόπιν ενημέρωσης από την γραμματεία της Φ.Ε.Ε. για την αποδοχή του παραρτήματος 6Β του άρθρου 31 της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών (IFHA), στο οποίο μεταξύ άλλων εμπεριέχονται και κανόνες που ενισχύουν το διεθνές θεσμικό πλαίσιο για την θεμελιώδους σημασίας

προάσπιση και προστασία της ευζωίας των δρομώνων ίππων, αποφαίνεται ότι η χρήση του χειλοσφικτήρα, ακόμη και για καθαρά εκπαιδευτικούς σκοπούς σε ίππους που παρουσιάζουν έντονη δυστροπία, αντίκειται στο πνεύμα των ανωτέρω ρυθμίσεων. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή Ιπποδρομιών απαγορεύει από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του χειλοσφικτήρα για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε δρόμωνες ίππους, ιδίως στο χώρο της Αφετηρίας. Συγχρόνως, ανακαλεί τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 739/04.06.2019 και 1086/18.07.2019 αποφάσεις τις με τις οποίες χορήγησε άδεια στους προπονητές κκ. Ν. Καλογερόπουλο και Χ. Χαραλάμπους να κάνουν χρήση της μεθόδου αυτής για τους ίππους ΚΟΥΑΤΡΟ ΜΠΕΛΛΑ(GB) και ΑΝΤΙΚΟΥΣ(IRE).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΣΕΡ. ΣΠΑΣΣΩΦ – ΑΝ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ – Ι. ΤΣΑΚΑΛΗΣ

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10