ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

UR - Unseated Rider (ανατροπή αναβάτη)
BD - Brought Down (ανατροπή)
F - Fell (πτώση)
HR - Hit Rails (χτύπησε στα προστατευτικά)
PU - Pulled Up (στάματησε,μουλάρωσε)
RO - Ran Out (έτρεξε εκτός)
R - Refused (απορρίφθηκε)
RTR - Refused To Race (..το ίδιο)
SU - Slipped Up (παραπάτησε,ολίσθησε)
N/R - Non-runner(δεν έτρεξε)

Λεξικό ιππικών όρων

 

épreuves

 

events

 

αγωνίσματα

 

 

concours complet individuel

 

individual eventing

 

ιππικό τρίαθλο (ατομικό)

 

concours complet par équipes

 

team eventing

 

ιππικό τρίαθλο (ομαδικό )

 

épreuve de dressage individuel

 

individual dressage test

 

ιππική δεξιοτεχνία (ατομικό) / ντρεσάζ

 

épreuve de saut d'obstacles individuel

 

individual jumping competition

 

υπερπήδηση εμποδίων (ατομικό)

 

saut d'obstacles par équipes

 

team jumping

 

υπερπήδηση εμποδίων (ομαδικό)

 

 

cheval

 

horse

 

ίππος

 

 

à sang chaud ; qui a le sang chaud

 

warm-blooded horse

 

θερμό αίμα

 

à tête noire ; cap de maure

 

black-faced

 

μαύρο κεφάλι

 

albinos

 

albino

 

αλμπίνο

 

alezan

 

chestnut

 

ξανθός ίππος

 

aller contre le mors

 

pass against the bit (to)

 

ίππος που εναντιώνεται στις οδηγίες του αναβάτη

 

anglo-arabe

 

Anglo-Arab(ian)

 

αγγλο-αραβικό

 

anglo-arabe hongrois

 

Hungarian Anglo-Arab horse

 

αγγλο-αραβικό Ουγγαρίας

 

anglo-normand

 

Anglo-Norman

 

Αγγλο-Νορμανδίας

 

antérieur

 

foreleg

 

μπροστινό άκρο

 

aplomb

 

stand

 

ισοσταθμίες (ισορροπίες)

 

aplombs

 

formation of the legs

 

διάπλαση ακρών

 

appaloosa

 

Appaloosa

 

ποικιλόχρωμο

 

appui (du cheval sur le mors)

 

accepting the bridle

 

αποδοχή χαλίνωσης

 

arabe

 

Arabian

 

αραβικό

 

arcade

 

tree

 

αψίδα

 

arcade sourcilière

 

eyebrow

 

υπερόφρυο τόξο

 

arrière-main ; cuisse

 

hindquarters

 

οπίσθιο μέρος

 

auge

 

intermandibular region

 

μεσογνάθιος διάστημα

 

avant-bras

 

forearm

 

αντιβράχιο

 

avant-main

 

forequarters

 

εμπρόσθια μέρη

 

avant-main ; antérieurs

 

forehand

 

εμπρόσθιο μέρος

 

bai ; cheval bai

 

bay

 

ορφνός ίππος

 

bai brun

 

brown

 

καφέ ορφνό άλογο

 

bai foncé

 

dark bay

 

ορφνός βαθύς ίππος

 

balzane

 

leg markings

 

λευκά χαρακτηριστικά των ποδιών του ίππου

 

balzane

 

white mark on the limb

 

λευκή κηλίδα στα πόδια του ίππου

 

balzane bordée

 

bordered white stocking

 

ολοφλυκτίδα

 

balzane boulet

 

white marking to fetlock

 

χαμαικνήμης

 

balzane chaussée (postérieur)

 

white marking up to hock

 

υψηλοκνήμης

 

balzane genou ; balzane chaussée (antérieur)

 

white marking up to knee

 

υψηλοκνήμης

 

balzane haut-chaussée

 

full stocking

 

κνημιδοφόρος ίππος

 

balzane haut-chaussée

 

stocking

 

λευκή κηλίδα που καλύπτει τις κνήμες του ίππου

 

balzane herminée

 

ermined white marking

 

στικτός χαμαικνήμης

 

balzane incomplète

 

partly white marking

 

ίππος του οποίου η λευκή κηλίδα καλύπτει μερικώς τα πόδια του

 

balzane mi-paturon

 

white marking to half-pastern

 

χοινοκοφόρος

 

balzane très haut-chaussée (antérieur)

 

white marking above knee

 

λευκή κηλίδα άνω του καρπού

 

balzane très haut-chaussée (postérieur)

 

white marking above hock

 

λευκή κηλίδα άνω του ταρσού

 

barbe

 

chin

 

πώγωνας

 

barre

 

interdental space

 

μεσοδόντιο διάστημα

 

bien-être du cheval

 

welfare of the horse

 

ευεξία του ίππου

 

bipède antérieur

 

front legs

 

εμπρόσθια άκρα

 

bipède latéral

 

lateral pair

 

πλάγιο δίποδο

 

bipède postérieur

 

hind legs

 

οπίσθια άκρα

 

boiter

 

go lame (to)

 

χωλαίνει

 

boiter

 

lame (to)

 

κουτσαίνω

 

boiterie

 

lameness

 

χωλότητα

 

bord supérieur de l'encolure

 

crest

 

ανώτερο άκρο του τραχήλου

 

boulet

 

fetlock

 

κηνύπους

 

bout du nez

 

tip of the nose

 

άκρη της μύτης

 

cabré (n.) ; cabrade

 

rearing

 

ανόρθωση

 

cabrer (se)

 

rear (to)

 

ανορθώνομαι στα πίσω πόδια

 

calme

 

quiet

 

ήρεμος ίππος

 

calme

 

calmness

 

ηρεμία του αλόγου

 

canon

 

cannon

 

μετακάρπιο

 

canon

 

weymouth

 

κανών (ενστομίσματος)

 

chanfrein

 

chanfrin

 

επιρρίνιο

 

chanfrein

 

bridge of the nose

 

επιρρίνιο

 

cheval "en main" ; cheval "sur la main"

 

horse "on the bit"

 

ρυταγωγούμενος ίππος

 

cheval à sang chaud

 

hot-blooded horse

 

θερμόαιμος ίππος

 

cheval à sang froid

 

cold-blooded horse

 

ψύχραιμος ίππος

 

cheval andalou

 

Andalusian

 

ανταλούσιαν (ανδαλουσίας)

 

cheval bai clair

 

light bay

 

ανοιχτό ορφνό

 

cheval blessé

 

injured horse

 

τραυματισμένος ίππος

 

cheval de concours complet

 

eventing horse

 

ίππος ιππικού τριάθλου

 

cheval de dressage

 

dressage horse

 

ίππος ιππικής δεξιοτεχνίας

 

cheval de selle

 

gated horse

 

κέλης ίππος

 

cheval de selle

 

riding horse

 

κέλης ίππος

 

cheval d'obstacle

 

show jumper horse

 

εμποδιστής

 

cheval rétif

 

difficult horse

 

δύστροπος ίππος

 

comportement

 

behavior

 

συμπεριφορά ίππου

 

couleur de robe

 

coat colour

 

χρωματισμός τριχώματος

 

crinière

 

mane

 

χαίτη

 

crins

 

horsehair

 

αλογότριχες (τρίχες προκόμης, χαίτης και ουράς)

 

croupe

 

croup

 

γλουτός (καπούλια)

 

croupe

 

rump

 

καπούλια

 

d'aplomb (à l'arrêt)

 

well-balanced

 

ίππος με καλή ισοσταθμία (κατά την ανάπαυση)

 

défense

 

resistance

 

ανυποταγή

 

défense à la main ; résistance à la main

 

evasion of the hand

 

αντίδραση επαφής

 

délié

 

loose (horse)

 

ισχνός ίππος

 

demi-arabe

 

Half-Arabian

 

ημιαραβικό

 

demi-sang

 

half-bred

 

ημίαιμο

 

dérobade

 

running-out

 

παραδρόμηση

 

dérober (se)

 

run out (to)

 

παραδρομώ

 

dérober (se)

 

jib (to)

 

παραδρομώ / αιφνιδιαστική παραδρόμηση του ίππου με σκοπό την πτώση του ιππέα

 

désarçonner son cavalier

 

throw the rider (to)

 

εκκυλίω τον ιππέα από την σέλα

 

désobéissance du cheval

 

disobedience of the horse

 

ανυπακοή

 

desseller

 

remove the saddle (to)

 

ξεσελώνω

 

désuni

 

disunited

 

ασύγχρονος ίππος

 

détendu

 

supple

 

χαλαρωμένος

 

diagonal droit

 

right pair

 

δεξί διαγώνιο μέλος

 

diagonal gauche

 

left pair

 

αριστερό διαγώνιο μέλος

 

dos

 

back

 

ράχη

 

échapper à la main

 

evade of the hand (to)

 

απώλεια επαφής

 

effrayer (s') ; prendre peur ; dérober (se)

 

shy (to)

 

φοβάμαι, τρομάζω με τον παραμικρό θόρυβο

 

égueulé

 

wide-mouthed

 

ίππος με διευρυμένο στόμα

 

emballer (s')

 

run away (to)

 

αφηνιάζω

 

emballer (s')

 

break the mouth (to)

 

ελλειπής έλεγχος αλόγου

 

embouchure

 

mouthpiece

 

στομίδα

 

en équilibre (dans le mouvement)

 

well-balanced

 

ίππος με καλή ισορροπία (κατά την κίνηση)

 

encapuchonner (s')

 

stoop (to)

 

το μαζεμένο άλογο

 

encenser ; battre à la main

 

toss the head (to)

 

ίππος που αναπάλλει το κεφάλι προκειμένου να εξουδετερώσει τις ενέργειες των ηνίων

 

encolure

 

neck

 

τράχηλος

 

encolure relevée

 

raised neck

 

ανυψωμένος τράχηλος

 

ensellure

 

curve of the back

 

κυρτότητα σπονδυλικής στήλης στην οσφυϊκή χώρα

 

épaule

 

shoulder

 

ωμοπλάτη

 

étalon

 

stallion

 

επιβήτορας

 

étalon ; cheval entier

 

stud

 

ιπποφορβείο

 

être rétif

 

be obstinate (to)

 

δύστροπος ίππος

 

fausse gourmette

 

lipstrap

 

ψευδοψάλιο (ψάλιο)

 

fauve

 

fawn

 

πυρόξανθο

 

fer ; fer à cheval

 

horseshoe

 

πέταλο

 

ferré

 

shod

 

πεταλωμένος ίππος

 

ferrer

 

shoe (to)

 

πεταλώνω

 

flanc

 

flank

 

λαγόνες

 

foulée

 

stride

 

διασκελισμός

 

fourrage

 

forage

 

αποξηραμένο χόρτο

 

franchise

 

courage

 

θάρρος

 

ganache

 

jawbone

 

γνάθος

 

garrot

 

withers

 

ακρωμία

 

grande balzane ; balzane mi-chaussée ; balzane mi-canon

 

white marking to half-cannon

 

κνημιδοφόρος

 

grasset

 

stifle

 

καταγόνυ άρθρωση

 

gris

 

grey

 

φαιό

 

gris pommelé

 

dapple-grey

 

φαιός ίππος με κηλίδες

 

hanche

 

haunch

 

ισχίο

 

hanche

 

hip

 

ισχίο

 

hanches

 

quarters

 

οπίσθιο τμήμα ίππου (ισχία)

 

hanovrien

 

Hanoverian

 

ανοβέριαν (ανόβερου)

 

hauteur au garrot ; taille du cheval

 

height of the horse

 

ύψος ακρωμίας

 

hongre

 

gelding

 

ευνουχισμένος ίππος / εκτομίας

 

hunter canadien

 

Canadian Hunter

 

καναδικός χάντερ (κυνηγός)

 

isabelle

 

buckskin

 

ξανθός ίππος / ωχρός ίππος / ισαβέλλειον

 

isabelle ; café au lait

 

dun

 

σκουρόχρωμος ίππος

 

jarret

 

hock

 

ταρσός

 

jument

 

mare

 

φοράδα

 

lipizzan

 

Lipizzaner

 

λιπιτζάνερ

 

louvet

 

coyote dun

 

ωχρομελάς

 

lusitanien

 

Lusitano

 

λουζιτάνο

 

maréchal-ferrant

 

farrier

 

πεταλωτής

 

membre antérieur

 

front leg

 

εμπρόσθιο άκρο

 

membre antérieur ; pied antérieur

 

forefoot

 

εμπρόσθιο μέλος

 

membre postérieur

 

hindfoot

 

οπίσθιο μέλος

 

monture

 

mount

 

υποζύγιο (άλογο)

 

monture

 

ridden horse

 

εκπαιδευμένος ίππος

 

museau

 

muzzle

 

ρύγχος

 

naseau

 

nostril

 

μυκτήρ

 

nervosité

 

nervousness

 

νευρικότητα

 

nez ; bout du nez

 

nose

 

ακρορρίνιο

 

noir

 

black

 

μαύρος ίππος

 

nuque

 

poll

 

ινίον (αυχένας)

 

nuque

 

nape

 

ινίον (αυχένας)

 

obéissance ; soumission

 

obedience of the horse

 

υπακοή

 

oldenbourg

 

Oldenburger

 

Όλντενμπουργκ

 

palefrenier

 

groom

 

ιπποκόμος

 

panser

 

groom (to)

 

ιπποκομώ

 

paturon

 

pastern

 

μεσοκύνιο

 

pelote ; étoile

 

star

 

μήνη

 

pie

 

paint(ed)

 

ποικιλόχρωμος ίππος (με υπερίσχυση του λευκού)

 

pie ; pie noir

 

piebald

 

ποικιλόχρωμο άλογο

 

pie marron ; pie

 

skewbald (brown/white)

 

ποικιλόχρωμος ίππος με υπερίσχυση καφέ και άσπρου χρώματος

 

pied extérieur

 

outside foot

 

εξωτερικό πόδι

 

pied intérieur

 

inside foot

 

εσωτερικό πόδι

 

Pinto

 

Pinto horse

 

πίντο ή «ζωγραφισμένο» άλογο

 

poitrail

 

chest

 

στήθος

 

pommelé

 

dappled

 

ίππος με κηλίδες

 

postérieur

 

hind leg

 

πίσω άκρο

 

postérieurs

 

hind limbs

 

πίσω πόδια

 

pureté des allures

 

purity of strides

 

καθαρότητα των βαδισμάτων

 

pur-sang

 

purebred

 

καθαρόαιμο

 

pur-sang

 

thoroughbred

 

καθαρόαιμος ίππος

 

pur-sang anglais

 

English thoroughbred

 

καθαρόαιμο αγγλικό άλογο

 

pur-sang arabe

 

Arabian thoroughbred

 

καθαρόαιμο αραβικό

 

quartier

 

flap

 

μεθόπλιον

 

queue

 

tail

 

ουρά

 

qui boit dans son blanc (cheval)

 

white muzzle

 

λευκό ρύγχος

 

race

 

breed

 

ράτσα

 

refus

 

refusal

 

άρνηση

 

refuser l'obstacle ; refuser de sauter

 

refuse to jump (to)

 

άρνηση υπερπήδησης εμποδίου

 

résistance à la main ; défense à la main

 

resistance to the hand

 

ίππος δύσκολος στην οδήγηση

 

résistance du cheval

 

defence

 

αντίσταση του ίππου

 

robe

 

coat

 

τρίχωμα του ίππου

 

rouan

 

roan

 

ερυθρόφαιο

 

ruade

 

buck

 

κλώτσημα

 

ruer

 

kick (to)

 

κλωτσώ

 

sabot

 

hoof

 

οπλή

 

soumission à la bride ; soumission au licol

 

acceptance of the bridle

 

αποδοχή χαλίνωσης

 

soumission au mors

 

acceptance of the bit

 

αποδοχή χαλίνου

 

souplesse du dos

 

suppleness of the back

 

ευκαμψία της ράχης

 

souris

 

mouse coloured

 

μυόχρους ίππος

 

sous-barbe

 

curb

 

υποσιάγωνο

 

sous-barbe

 

double chin

 

πώγωνας

 

tendinite

 

bowed tendon

 

τενοντίτιδα

 

toupet

 

forelock

 

προκόμη

 

traces de balzane

 

white markings

 

λευκές κηλίδες

 

traîner des antérieurs

 

drag fore legs (to)

 

σύρσιμο των μπροστινών ποδιών του ίππου

 

trébucher

 

stumble (to)

 

σκοντάφτω

 

ventre

 

belly

 

κοιλιά

 

Württemberg

 

Baden-Württemberg

 

Μπάντεν-Βούτεμπεργκ

 

 

installations / matériel

 

facilities / equipment

 

εγκαταστάσεις/εξοπλισμός

 

 

 

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10